ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ : 053-593222

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ลำดับรายการวันที่
1พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254622 มี.ค. 2566
2พรบ. การสาธารณสุข 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 พ.ศ.256022 มี.ค. 2566
3พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 254522 มี.ค. 2566
4พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255822 มี.ค. 2566
5พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254222 มี.ค. 2566
6พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 22 มี.ค. 2566
7พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254222 มี.ค. 2566
8พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.25407 พ.ค. 2564
9ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.25267 พ.ค. 2564
10พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 256227 พ.ค. 2562
11พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 253723 เม.ย. 2562
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256029 ก.ย. 2560
13ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256023 ส.ค. 2560
14พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.253529 มิ.ย. 2560
15การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ24 ก.พ. 2560
16พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.252216 ก.พ. 2560
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254713 ธ.ค. 2557

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/05/2564
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
371
เดือนที่แล้ว
2,392
ปีนี้
23,475
ปีที่แล้ว
8,102
ทั้งหมด
38,976
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/05/2564 93 94 371 2,392 23,475 8,102 38,976 44.197.101.251