ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ : 053-593222

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

1
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงยี่เป็งลานนา ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,banruan.go.th

ว่าที่พันตรีโสภณ ติ๊บใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงยี่เป็งลานนา ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและบำรุงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามที่สืบต่อกันมานาน และส่งเสริมความสามัคคี ความเข้มแข็งในตำบลบ้านเรือน ณ บริเวณสะพานบ้านเรือน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.กิจกรรมการประกวดร้องเพลง 2.กิจกรรมประกวดกระทงเล็ก 3.กิจกรรมประกวดเจดีย์ทราย

29 พฤศจิกายน 2566

พิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านปันรัก สร้างสุขอำเภอป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 6 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,banruan.go.th

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่พันตรีโสภณ ติ๊บใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน มอบหมายนายมงคล เป็งคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ร่วมให้การต้อนรับ นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง ประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านปันรัก สร้างสุขอำเภอป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 6 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ให้แก่นายจันทร์เป็ง ไชยเมืองยอง ณ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากกิ่งกาชาดอำเภอป่าซาง ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ร่วมในพิธีดังกล่าว

31 ตุลาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 (วันปิยมหาราช) และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,banruan.go.th

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566
เวลาประมาณ 09.00 น. นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 (วันปิยมหาราช) และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.บ้านเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน และบริเวณพื้นที่บ้านเรือน หมู่ 3 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

20 ตุลาคม 2566

ร่วมทำบุญประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นประเพณีของชุมชนมอญที่สืบสานวัฒนธรรมต่อกันมาอย่างช้านาน ณ วัดหนองดู่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,banruan.go.th

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. ว่าที่พันตรีโสภณ ติ๊บใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน นายมิ่งภพ ศรีชะบา ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน และ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นประเพณีของชุมชนมอญที่สืบสานวัฒนธรรมต่อกันมาอย่างช้านาน ณ วัดหนองดู่ หมู่ที่1 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

29 กันยายน 2566

เดินขบวนเชิญชวนประชาชนในตำบลบ้านเรือนร่วมใช้บริการเก็บขยะมูลฝอย ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,banruan.go.th

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น.ว่าที่พันตรีโสภณ ติ๊บใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน คณะผู้บริหาร ส.อบต ม.1 ม.2 เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดู่ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า ร่วมกันเดินขบวนเชิญชวนประชาชนในตำบลบ้านเรือนร่วมใช้บริการเก็บขยะมูลฝอย ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 ในเขต ตำบลบ้านเรือน ทั้งหมดจำนวน 8 หมู่บ้าน

22 สิงหาคม 2566

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุตำบลบ้านเรือน ปีงบประมาณ 2566 “การประดิษฐ์หมวกเดคูพาจต้านเศร้า”,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,banruan.go.th

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุตำบลบ้านเรือน ปีงบประมาณ 2566 การประดิษฐ์หมวกเดคูพาจต้านเศร้า วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากภาวะซึมเศร้า ตลอดจนได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านเรือนเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องศิลปะเดคูพาจและการประดิษฐ์หมวกเดคูพาจ

16 สิงหาคม 2566

พิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,banruan.go.th

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ว่าที่พันตรีโสภณ ติ๊บใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ร่วมให้การต้อนรับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566 ให้แก่นายประเสริฐ กุณะก๋อง ณ บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากเหล่ากาชาดจังวัดลำพูน เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีนายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ร่วมในพิธีดังกล่าว

13 สิงหาคม 2566

โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใกล้ชิดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,banruan.go.th

   สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเรือน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ได้จัดโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใกล้ชิดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 โดยมี ว่าที่พันตรีโสภณ ติ๊บใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในโครงการมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าใหม่และสิ่งแวดล้อม และการฝึกปฏิบัติการเพาะกล้าไม้ จากหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และมีกิจกรรมศิลปะจากธรรมชาติ โดยมี เด็กและเยาวชนในเขตตำบลบ้านเรือน เข้าร่วมโครงการ

05 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,banruan.go.th

อบต.บ้านเรือนนำโดย ว่าที่พันตรีโสภณ ติ๊บใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน คณะบริหาร ส.อบต พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 และนำต้นเทียนพรรษาพร้อมจัตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่วัดในพื้นที่ตำบลบ้านเรือน 8 วัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

27 กรกฎาคม 2566

ลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์แนะนำการ สมัครขอใช้บริการ การเก็บขยะของสร้างความเข้าใจของประชาชนใน ต.บ้านเรือน พื้นที่ หมู่ 2และหมู่ที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,banruan.go.th

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่พันตรีโสภณ ติ๊บใหมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ผู้บริหาร ได้นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร้วมกันลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์แนะนำการ สมัครขอใช้บริการ การเก็บขยะของสร้างความเข้าใจของประชาชนใน ต.บ้านเรือน พื้นที่ หมู่ 2 บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวในช่วงเช้า และช่วงบ่ายหมู่ที่ 4 บ้านศรีชุม ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความสะอาดของชุมชน

26 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมใส่เสื้อสีขาวแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,banruan.go.th

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ว่าที่พันตรีโสภณ ติ๊บใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมใส่เสื้อสีขาวแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2566

ร่วมเปิดศูนย์โครงการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,banruan.go.th

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.ว่าที่พันตรีโสภณ ติ๊บใหม่ นายกอบต.บ้านเรือน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดศูนย์โครงการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝึกอบรมโครงการอบรมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย  การปกครองการพัฒนาขั้นพื้นฐานและสิทธิสตรี  ประจำปีงบประมาณ  2566 คณะผู้บริหาร  รองนายกอบต.  เลขานุการนายกอบต.  สมาชิกอบต.  กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านเรือน  คณะกรรมการหมู่บ้าน และอสม. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดี จ. ลำพูน

22 มิถุนายน 2566

โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตำบลบ้านเรือนประจำปี พ.ศ. 2566  ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,banruan.go.th

ในวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566

19 มิถุนายน 2566

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,banruan.go.th

ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ตำบลบ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

26 พฤษภาคม 2566

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน,banruan.go.th

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566

28 เมษายน 2566

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (56 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/05/2564
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
371
เดือนที่แล้ว
2,392
ปีนี้
23,475
ปีที่แล้ว
8,102
ทั้งหมด
38,976
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/05/2564 93 94 371 2,392 23,475 8,102 38,976 44.197.101.251