ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ : 053-593222

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ชื่อเอกสาร : ประกาศโครงการกาอสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   [ 07 กันยายน 2564 ]

รายละเอียดเอกสาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 78 ข้อ 79 โดยจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้  1. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไหล่ทางถนนติดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร ความสูงจากท้องเหมืองไมน้อยกว่า 2.00 เมตร จำนวน 1 จุด ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน งบประมาณ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ราคากลาง 222,922.74 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) ระยะเวลา 60 วัน

  2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ ประจำหมู่บ้าน บ้านเหล่าสันปิง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขนาดพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และถมดินปรับพื้นที่ มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 875 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน งบประมาณ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ราคากลาง 206,190.79 บาท (สองแสนหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ระยะเวลา 30 วัน

  3. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 หลัง บ้านบ่อคาว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน งบประมาณ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ราคากลาง 203,225.61 บาท (สองแสนสามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ระยะเวลา 60 วัน (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนจะจัดจ้างตามราคาไม่เกินเงินงบประมาณ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 78 , 79  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/05/2564
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
371
เดือนที่แล้ว
2,392
ปีนี้
23,475
ปีที่แล้ว
8,102
ทั้งหมด
38,976
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/05/2564 98 94 371 2,392 23,475 8,102 38,976 44.197.101.251